Artikel 1. Opdracht: Bouw & Onderhoud Website
1.1 PMM Media staat ervoor in dat: (i)PMM Media de Website zal ontwerpen, ontwikkelen en bouwen met de deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche van PMM Media; (ii) de broncode van de Website geen virussen, worms, trojan horses, of andere schadelijke computerprogrammaroutines zal bevatten; (iii) PMM Media commentaarregels in de broncode van de Website zal opnemen die kwalitatief en kwantitatief voldoende zijn om een redelijk bekwame computerprogrammeur in staat te stellen om gebreken of fouten in de broncode te verhelpen, of wijzigingen in de Website aan te brengen;(iv) PMM Media beschikt over voldoende deskundig personeel voor het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van de Website;(v) de Website vrij zal zijn van gebreken en geschikt zal zijn voor het doel waarvoor het is bestemd.
1.2 PMM Media verklaart dat de opdrachtgever zich volledig op de hoogte heeft gesteld van de bedrijfsvoering van
de opdrachtgever en het beoogde doel van de Website, en garandeert dat bij PMM Media geen omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan de opdrachtgever vermoedt, of had kunnen vermoeden, dat de opdrachtgever de over- eenkomst niet, of niet in dezelfde vorm, met PMM Medi) zou hebben gesloten indien de opdrachtgever op de hoogte zou zijn geweest van deze omstandigheden.

Artikel 2. Acceptatie
2.1 Nadat PMM Media de Website heeft geleverd zal de opdrachtgever de Website binnen een redelijke termijn testen. Indien de opdrachtgever geen fouten of gebreken in de Website heeft ontdekt, dan zal de opdrachtgever aan PMM Media schriftelijke(per email) of telefonisch laten weten dat de opdrachtgever de Website accepteert. Indien de op- drachtgever fouten of gebreken in de Website ontdekt, dan zal PMM Media berichtgeving doen met een beschrijving van de geconstateerde fouten en gebreken. PMM Media zal de gemelde fouten en/of gebreken verhelpen binnen een periode van 10 werkdagen, te rekenen vanaf het moment dat de opdrachtgever en PMM Media contact hebben gehad over de desbetreffende fout(en) of gebreken. Nadat PMM Media de vernieuwde Website heeft geleverd, zal de op- drachtgever de Website opnieuw testen.
2.2 Indien PMM Media geen fouten of gebreken in de Website heeft ontdekt, dan zal de opdrachtgever aan PMM Media per email laten weten dat de opdrachtgever de Website accepteert. Indien PMM Media echter van mening is
dat de vernieuwde website nog steeds fouten en/of gebreken bevat, dan is de opdrachtgevergerechtigd: (i) de over- eenkomst (zonder nadere ingebrekestelling) te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever (onverminderd het recht op schade vergoeding) gerechtigd zal zijn tot terugbetaling van alle reeds betaalde vergoedingen en/of kosten met betrekking tot de Website en voorts verlost zal zijn van alle betalingsverplichting jegens PMM Media met betrekking tot de Website, of (ii) (zonder hier op enigerlei wijze toe verplicht te zijn) aan PMM Media een laatste fatale termijn
te gunnen voor het verhelpen van de fouten en/of gebreken. Indien de opdrachtgever aan PMM Media een nadere (fatale) termijn gunt (zoals hiervoor bedoeld in sub (ii)), en de opdrachtgever van mening is dat PMM Media de Website niet, of niet zonder fouten en gebreken, binnen deze fatale termijn oplevert, dan is de opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, overeenkomstig het hiervoor bepaalde in sub (i). Indien de opdrachtgever van mening is dat PMM Media de Website wel binnen de gestelde (fatale) termijn zonder fouten en gebreken heeft geleverd, dan zal de opdrachtgever aan PMM Media per email laten weten dat het de Website accepteert.
2.3 Indien de opdrachtgeverin gebreke blijft met het versturen van een schriftelijke afwijzing of acceptatie van de Website of het versturen van een testrapport, dan kan PMM Media aan de opdrachtgever verzoeken binnen een ter- mijn van werkdagen alsnog over te gaan. Mocht de opdrachtgever na deze termijn nog steeds ingebreke blijven met het versturen van de afwijzing, de acceptatie of het testrapport, dan geldt de Website per het einde van deze termijn van 10 werkdagen als geaccepteerd. Het voor productieve of operationele doeleinden gebruiken van de website voor acceptatie heeft plaatsgevonden, zal niet gelden als acceptatie.
2.4 Onder “fouten” wordt in deze overeenkomst verstaan alle bugs, storingen, fouten, gebreken die resulteren in gebrekkig, beperkt of niet functioneren van(delen van)de Website. Onder “gebreken” wordt verstaan alle afwijkingen van de eigenschappen als gegarandeerd in artikelen 1.1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Garantieperoide
3.1 Na melding door de opdrachtgever van een fout of gebrek ten aanzien van de Website, zal PMM Media terstond
de fout of het gebrek verhelpen. Mocht echter het terstond verhelpen van de fout of het gebrek gezien de aard of de complexiteit van het gebrek of fout niet mogelijk zijn, dan zal PMM Media (i) daar waar mogelijk zo spoedig mogelijk programmaomwegen en/of tijdelijke oplossingen opnemen in de Website.
3.2 De in dit artikel verleende garantie vervalt ten aanzien van een fout of gebrek die het gevolg is van aanpassingen in de broncode van de website die door de opdrachtgever, of op verzoek van de de opdrachtgever door een derde, zijn aangebracht, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PMM Media.

Artikel 4 Vergoeding
4.1 Van de in de overeenkomst overeengekomen vergoedingen dient de Opdrachtgever vooraf een aanbetaling te doen van 50%.
4.2 De overige 50% van in de overeenkomst overeengekomen vergoedingen zijn verschuldigd na acceptatie van de website door Opdrachtgever. PMM Media begint pas met de uitvoering van de opdracht op het moment dat de aanbetaling is ontvangen.
4.3 Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien Partijen voorafgaand aan de uitvoering van het meerwerk schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de vergoeding voor het meerwerk en de omvang van het meerwerk. Indien Opdrachtgever een wijziging ten aan aanzien van de Website verlangt, en PMM Media van mening is dat hier sprake is van meerwerk, zal PMM Media Opdrachtgever eerst per e-mail op de hoogte stellen dat de verlangde wijziging meerwerk tot gevolg heeft. Tot meerwerk wordt niet gerekend additionele werkzaamheden, die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige specificaties van Opdrachtgever waarvan PMM Media de onjuistheid en/of onvolledigheid redelijkerwijs had kunnen of moeten voorzien.
4.4 PMM Media voert de opdracht uit op een zelfgekozen locatie. Indien de opdrachtgever verlangt dat er op locatie gewerkt wordt zal PMM Media voorrijkosten in rekening brengen per keer dat PMM Media op locatie dient te verschijnen. De voorrijkosten zullen ter hoogte zijn van de reiskosten die PMM Media hiervoor moet maken.

Artikel 5 Vrijwaringen
5.1 PMM Media verklaart en garandeert dat de Website geen inbreuk maakt op enig geldend recht van intellectuele eigen- dom van derden (waaronder mede begrepen persoonlijkheidsrechten) en de exploitatie of het gebruik van de Website ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. PMM Media verklaart en garandeert voorts dat Opdrachtgever gerechtigd is de Website te gebruiken en te exploiteren zonder dat Opdrachtgever gehouden is een financiële vergoeding hiervoor te betalen aan een derde.
5.2 PMM Media zal Opdrachtgever vrijwaren tegen en schadeloos houden voor alle aanspraken van derden die ont- staan als gevolg van, of die verband houden met, een werkelijke of vermeende schending van de in artikel 5.1 opgenomen garantie. Deze vrijwaringsverplichting vervalt indien en voorzover een beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de Website die na het sluiten van deze overeenkomst door Opdrachtgever of een derde zijn aangebracht. Tevens vervalt deze voor teksten, afbeeldingen, video’s en muziek die door de Opdrachtgever zelf zijn aangeleverd voor gebruik.

Artikel 6 Project Management
6.1 Beide partijen zullen projectleiders aanwijzen die contact zullen houden over de uitvoering van deze overeenkomst en het ontwerp, de bouw, en de ontwikkeling van de Website. Tenzij anders overeengekomen is de projectleider dezelf- de persoon als de contactpersoon vermeld in artikel 5.
6.2 De projectleider van PMM Media zal geregeld, doch niet minder dan eens per veertien dagen verslag doen omtrent de voortgang van het ontwerp, de bouw, en de ontwikkeling van de Website.
6.3 Tenzij anders overeengekomen zal de projectleider van PMM Media zowel de Nederlandse als de Engelse taal vol- doende machtig zijn. De projectleider van PMM Media zal voorts voldoende gekwalificeerd zijn om Opdrachtgever te kunnen adviseren en informeren omtrent het ontwerp, de bouw, en de ontwikkeling van de Website.
6.4 PMM Media kan de door PMM Media aangewezen projectleider niet zonder voorafgaande per email
toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. Opdrachtgever zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Het vervangen van een projectleider zal geen gevolgen hebben voor de overeen- gekomen vergoedingen of tarieven.

Artikel 7 Kennisgevingen
7.1 Alle kennisgevingen of andere mededelingen die op grond van deze Overeenkomst worden gedaan worden geacht te zijn ontvangen op de datum van aflevering.
7.2 Elke partij verplicht zich een eventuele wijziging van contactpersoon of contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de contactpersoon van de andere partij.
7.3 De bepalingen in dit artikel gelden niet voor de betekening van gerechtelijke stukken.

Artikel 8 Ontbinding
8.1Elke Partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, of de ontbinding ervan in rechte te vorderen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, en zonder gehoudenheid tot betaling van (enige vorm van) schadevergoeding of compensatie, indien: (i) de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, (ii) de andere Partij faillissement aanvraagt, een derde het faillissement van de andere Partij aanvraagt, of een rechter de andere Partij in staat van faillissement verklaart of (iii) de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd.
8.2 Een beroep op het recht deze overeenkomst te ontbinden laat onverlet het recht van de ontbindende Partij op schadevergoeding.
8.3 Beëindiging, ontbinding of opzegging van deze overeenkomst, op welke grond of wijze dan ook, laat verbintenis- sen van Partijen onverlet welke naar hun aard bedoeld zijn voort te duren na beëindiging, waaronder in ieder geval begrepen geheimhoudingsplichten, audits, vrijwaringsplichten, aansprakelijkheidsbepalingen, en bepalingen omtrent toepasselijk recht en jurisdictie.
8.4 Dit artikel laat de elders in deze overeenkomst opgenomen ontbindingsrechten onverlet.

Artikel 9 Slotbepalingen
9.1 Partijen zijn niet gerechtigd deze overeenkomst aan een derde over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
9.2 Partijen zullen de inhoud van deze overeenkomst en alle informatie die zij van elkaar in het kader van deze over- eenkomst ontvangen geheimhouden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van: (i) informatie die openbaar is geworden anders dan door een overtreding van dit geheimhoudingsbeding; en (ii) informatie die open- baargemaakt dient te worden op grond van een wettelijk voorschrift of een rechterlijk vonnis.
9.3 Met het sluiten van deze overeenkomst vervallen eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken.
Wijziging van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per mail zijn overeengekomen in door beide Partijen
9.4 Het nalaten door Opdrachtgever om nakoming te verlangen indien PMM Media tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst zal niet worden beschouwd als afstand van recht, en tast voorts niet het recht van Opdrachtgever aan om alsnog nakoming te eisen.
9.5 Behoudens en voorzover in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt ieder der Partijen de eigen kosten verband houdende met de voorbereiding en totstandkoming van deze overeenkomst.
9.6 Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig, vernietigbaar, of anderszins onafdwingbaar is of wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval te goeder trouw in onderhandeling treden om de nietige, vernietigbare, of anderszins onafdwingbare bepaling te vervangen door een uitvoerbare alternatieve bepaling, waarbij Partijen zoveel mogelijk rekening zullen houden met het doel en strekking van de nietige, vernietigde of anderszins niet afdwingbare bepaling.

Artikel 10 Rechtskeuze en bevoegde rechter
10.1 Op overeenkomsten met PMM Media is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen welke betrekking hebben op, voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst zullen ter beslechting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Alkmaar. Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud of aantoonbaar bevestigd op andere wijze.